/ 1 نظر / 3 بازدید
عبدالله علیمردانی

"گر ایرانزمین بختیاری نداشت / گمانم که از بخت یاری نداشت" وگر مردمانش شناسند خویش / خدایا! چنین روزگاری نداشت! اگر هفت و چارش شود یازده / به فردا جز امیدواری نداشت وگر قوم لر را کند همرهی / به ایران کسی بیقراری نداشت درست است که میهن پر از قوم هاست! / که بی آن همه خود قراری نداشت! وگر لر نمی داشت ایرانزمین/ گمانم که از بخت یاری نداشت