گر ایران زمین بختیاری نداشت نویسنده: منوچهربرون(عکس) - جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱

"گر ایران زمین بختیاری نداشت

گمانم  که از بخت یاری نداشت"

وگر  مردمانش شناسند خویش

  خدایا!  چنین روزگاری نداشت!

اگر هفت  و چارش شود یازده

 به فردا جز امیدواری نداشت

وگر قوم لر را کند همرهی

 به ایران کسی بیقراری نداشت

درست است که میهن پر از قوم هاست!

 که بی آن همه خود قراری نداشت!

وگر لر نمی داشت ایر ان زمین

 گمانم که از بخت یاری نداشت

 

لینک      نظرات ()