تاريخ : سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ | ٩:۱٥ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها:

تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | ٢:٠٦ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: عمارت کلاه فرنگی

تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | ٢:٠٢ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: زن تنها

تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | ٢:٠٠ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: پشت حصار

تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: ماهی

تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٥٦ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: پیله ابریشم

تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٥۳ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: هنرمند

تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٥۱ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: زن خاق

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٤۱ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: جاجیم دوزی

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:۳٩ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: سیگار نکشید

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:۳٧ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: درویش

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:۳٥ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها:

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:۳٤ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها:

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:۳٢ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

سوار کار بختیاری


برچسب‌ها:

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٢٧ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: مراسم بختیاری

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٢٥ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: زن بختیاری

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٢۳ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: دشت شقایق

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ | ۱:٢٠ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ | ٤:٤۸ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)
تاريخ : جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ | ٤:٤۱ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: انتخاب

تاريخ : جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ | ٤:۳٢ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

قلعه تل


برچسب‌ها: قلعه تل

تاريخ : جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ | ۳:٥٢ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

"گر ایران زمین بختیاری نداشت

گمانم  که از بخت یاری نداشت"

وگر  مردمانش شناسند خویش

  خدایا!  چنین روزگاری نداشت!

اگر هفت  و چارش شود یازده

 به فردا جز امیدواری نداشت

وگر قوم لر را کند همرهی

 به ایران کسی بیقراری نداشت

درست است که میهن پر از قوم هاست!

 که بی آن همه خود قراری نداشت!

وگر لر نمی داشت ایر ان زمین

 گمانم که از بخت یاری نداشت

 


برچسب‌ها: بختیاری

تاريخ : چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ | ٤:۳۸ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: زن بختیاری